Un konsumidó konsiente no solamente sa su derechinan pero tambe e mes ta kompará, reklamá, investigá i ninga di kumpra ora e ta wòrdu perhudiká. Abo konsumidó mester realisá bo mes ku abo tin poder. Hasta den un merkado di tiki suministro konsumidónan Uni por forsa e komersiante na kambio si abo sa bo derechinan, ehersé nan i no kumpra si e ta wòrdu perhudiká.

Nashonnan Uni den añanan 80 a adoptá e 8 derechinan di konsumidó  basá riba un manifesto di ‘Consumers International’, e organisashon madre di tur organisashon pa konsumidó na mundu.
Fundashon pa Konsumidó ta un organisashon independiente ku a wòrdu lantá na òktober 1975 dor di algun siudadano preokupá ku a sinti e nesesidat pa lanta un organisashon ku ta sali na interes i vanguardia di konsumidónan na Kòrsou. Komo organisashon independiente i sin meta pa hasi ganashi, Fundashon pa Konsumidó no ta mará na ningun ideologia polítiko òf interesnan komersial.      Meta di Fundashon pa Konsumidó ta un posishon independiente di e konsumidó, tantu ekonómiko, hurídiko komo sosial. For di aña 1984 Fundashon pa Konsumidó ta miembro di ‘Consumers’ International’.

E punto sentral pa Fundashon pa Konsumidó ta “eskoho di e konsumidó”. Pa e konsumidó por hasi esaki e mester ta bon informá, bon eduká, sa kiko ta su deber- i derechinan i sa kiko ta e pasonan ku e por tuma pa duna balor na su derechinan komo konsumidó. Un konsumidó, independiente, konsiente di su poder i posishon!

Derechinan di un konsumidó

 • Derechi riba satisfakshon di nesesidatnan básiko
  • Kada konsumidó mester por disponé di nesesidatnan básiko di kalidat manera awa, elektrisidat, kuminda, i un dak riba su kas na un preis razonabel.
 • Derechi riba seguridat
  • Tur fabrikante tin e obligashon di traha i trese produkto i artíkulonan ku no ta forma menasa pa bida di e ser humano.  E konsumidó tin e derechi di wòrdu protehá kontra di produktonan i servisionan riba merkado ku ta malu pa su bida i salú. Aki un gobièrnu ta traha lei pa salbaguardiá e derechinan aki di un konsumidó
 • Derechi riba informashon korekto
  • Ta e derechi di kada konsumidó pa ta protehá kontra mal informashon, engaño, práktikanan froudulento, propagandanan falsu i pa e risibí tur informashon nesesario pa e por hasi un eskoho balansá na momentu di kompra. Tur produkto ku bo kumpra mester tin su instrukshon kon pa us’é i kua ta e kosnan ku bo no tin mag di hasi kuné pa esaki funshoná  i no hasi daño na bo salu.Si no tin instrukshon, komo konsumidó bo tambe tin e obligashon di hasi informashon.No sinta warda ki ora e komersiante ta informá bo, pero bo mes tambe por mustra interes i puntra.
 • Derechi pa eskoho liber
  • Ora nos ta papia di derechi pa skohe nos kier men e posibilidat pa por kompará servisio, kalidat i garantia (sea riba término largu òf kòrtiku) promé ku bo skohe.
   Por lo general nos konsumidónan aki na Kòrsou ta liber pa skohe den kasi tur área.
   Ku eksepshon di ‘kompra di awa i koriente’; kasi tur otro produkto i servisio nos tin e posibilidat di por kis esun ku ta kunbiní.
 • Derechi pa keda skuchá
  • E derechi pa ekspresá interes di konsumidónan na momentu ku ta traha i ehekutá maneho i leinan.
   Akinan e papel ku Fundashon pa Konsumidó ta hunga ta di sumo importansia den representashon di nos konsumidónan.
 • Derechi pa reklamá
  • For di ora bo paga pa un produkto òf servisio bo tin derechi di reklamá ora esaki no ta kuadra ku e kalidat ku e mester tin. Por ehèmpel si un sapatu kibra dos dia despues ku bo a kumpr’é bo tin derechi di reklamá i eksihí un otro nobo anto e negoshante. E negoshante no por obligá bo di tuma un “tegoedbon”. E konsumidó tin derechi di keda rekompensá na momentu ku e kumpra un produkto òf servisio malu.
 • Derechi riba edukashon komo konsumidó
  • E derechi pa haña konosementu i ekseso na informashon nesesario pa por ta un konsumidó konsiente i bon informá.
   E tres sektornan, komersial, gubernamental i di konsumidó por ehèmpel mester por embarká den un kampaña di informashon riba asuntunan di konsumidó i tambe edukashon di konsumidó mester ta un parti elemental di formashon di nos muchanan.
 • Derechi riba un medioambiente sano i duradero
  • E derechi di biba i traha den un esfera ku no ta dañino ni menasante pa nos bida òf salú i ku ta permití nos biba digno i plasentero.
   Pa biba salu i dushi tur konsumidó tin derechi di un medio ambiente sano: konsumo di aire fresku i tin akseso na awa limpi sin polushon.

Si bo ke sa mas tokante bo derechinan bo por klek aki: Fundashon pa Konsumidó

Loading