Selecteer Pagina

Primaire Preventie garandeert gezondheid

Primaire Preventie garandeert gezondheid

Het woord dat u tegenwoordig het meest hoort in de gezondheidszorg is: “Preventie”. Te pas en te onpas wordt het woord gebruikt en meestal in een compleet foute context. Inmiddels is er ook een soort ‘gewenning’ ontstaan. Nadat u het woord zo vaak heeft gehoord, staat u niet meer stil bij de juiste betekenis en de juiste interpretatie. U hoort het woord ‘preventie’ en u denkt automatisch dat het wel goed is en sluit u daarom achter in de rij aan. Pas wanneer u aan de beurt bent merkt u zich aan een onderzoek heeft onderworpen om te kijken of u al ziek of aangetast bent. Nog niet ziek? …Dan mag u over zes maanden weer meedoen. Dat wordt met veel elan ‘Preventie’ genoemd.

Het woord preventie wordt niet alleen in de gezondheidszorg gebruikt. Bij alles waar voorkomen wordt dat er iets gaat gebeuren kan het woord gebruikt worden. Preventieve interventies worden op verschillende locaties uitgevoerd: op school, in de wijk, op de werkplek en thuis. Het woord preventie wordt niet alleen in de gezondheidszorg gebruikt. Bij alles waar voorkomen wordt dat er iets gaat gebeuren kan het woord gebruikt worden. Preventieve interventies worden op verschillende locaties uitgevoerd: op school, in de wijk, op de werkplek en thuis.

Voorkomen

Preventie betekent letterlijk “het voorkomen dat er een (gezondheids)probleem ontstaat door te handelen voordat het probleem ontstaat”. Op het moment dat het probleem al is ontstaan of zich reeds heeft ontwikkeld dan kan het niet meer voorkomen worden; eigenlijk is er dan geen sprake meer van ‘voorkomen of preventie’. Wanneer het probleem al is ontstaan kan wel voorkomen worden dat de klachten ernstiger worden of dat andere lichaamsdelen of –functies aangetast worden. Dit wordt ook gezien als een vorm van preventie vandaar de onderverdeling in preventie:

  • Primaire preventie
  • Secundaire preventie
  • Tertiaire preventie

Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat iets onaangenaams voorkomen wordt. Bijvoorbeeld: tandenpoetsen voorkomt cariës (gaatjes). Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan voordoen zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.

Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand te vermijden. Bijvoorbeeld: borstkankerscreening voor het snel opsporen van borstkanker, zodat deze nog behandelbaar is en de persoon niet hoeft te overlijden ten gevolge van deze kanker.

Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte verergeren. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen van een patiënt met suikerziekte opdat deze minder kans heeft op schade aan het netvlies.

Voorwaarden

Duidelijk is al dat alleen bij ‘Primaire Preventie’ er daadwerkelijk sprake is van voorkomen oftewel preventie. Bij zowel Secundaire als Tertiaire preventie is er immers al sprake van een ziekte of aandoening. Het ‘kwaad is reeds geschied’. Toch mogen deze twee niet uitgesloten worden en hebben zij wel degelijk een belangrijke functie in het geheel van preventiebeleid. Er wordt bij secundaire preventie namelijk voorkomen dat de ziekte verder ontwikkelt en bij tertiaire preventie wordt voorkomen dat er opnieuw een (verergering van een) klacht ontstaat. Het opzetten en uitvoeren van een gedegen Primair Preventie plan is van essentieel belang en heeft vele voordelen. Het uitvoeren van een primair preventie plan is wel gebonden aan enkele voorwaarden.

a) Er moet gedegen, correcte en vooral eerlijke informatie gegeven worden aan het volk. Iedereen moet de naakte waarheid zonder franjes en verbloemingen voor ogen krijgen. De mensen moeten kunnen begrijpen wat er in het lichaam mis gaat bij gebruik van bepaalde voedingsstoffen, producten, chemische additieven en giffen. De informatie mag niet eenmalig of sporadisch gegeven worden, maar moet dagelijks via verschillende kanalen (school, vereniging, kerk, sportclub, instanties) plaatsvinden. De informatie moet een lijn volgen; het kan dus niet zo zijn dat iemand vandaag vertelt over hoe slecht energiedrankjes zijn en morgen vertelt een ander persoon dat het allemaal wel meevalt bij gebruik van een aangepaste hoeveelheid.  Er moet dus eenduidigheid zijn.

 

b) Het bovenstaande brengt met zich mee dat de informatie niet vanuit de regering kan en mag plaatsvinden. De informatie moet gegeven worden door particuliere instanties of organisaties. Dit om te voorkomen dat een leverancier of producent een gerechtelijke procedure kan starten omdat de regering te kennen heeft gegeven dat een bepaald product een chemische substantie bevat die schadelijke effecten heeft op het lichaam.

Financieel gezien moet de regering wel verantwoordelijk zijn. Ten slotte gaat het over de gezondheid van het volk en volgens de wet is de regering daarvoor verantwoordelijk.

OESO

OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.

OESO / OCDE / OECD

In het Nederlands: De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; in het Frans: Organisation de Coopération et de Développement Economiques OCDE in het Engels: Organisation for Economic Cooperation and Development OECD

De intergouvernementele organisatie OESO werd in 1961 opgericht als uitvloeisel van het Marshall Plan. De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen. Nederland behoort tot de oprichtende lidstaten in 1961. De OESO levert een bijdrage door onderzoek naar de organisatie en prestaties van gezondheidsstelsels van landen en factoren die de verschillen in prestaties verklaren. Belangrijke onderwerpen zoals de effectiviteit van geleverde gezondheidszorg, beprijzing van medicijnen, zorg voor ouderen, preventie van ziekten en de economische gevolgen hiervan worden onderzocht. De OESO behandelt vraagstukken die belangrijk zijn voor de leden en niet-leden. Een voorbeeld is dat in OESO-landen grote bezorgdheid heerst over de sterke toename van chronische ziekten door een ongezonde leefstijl zoals obesitas. Het OESO rapport ‘Fit not Fat’ gaat in op deze prioriteit van OESO-landen en onderzoekt de economisch schadelijke effecten van obesitas door de meest gehanteerde preventie maatregelen te beoordelen aan de hand van hun kenmerken, kosten en relatieve succes in de gezondheidsverbetering.In OESO-landen wordt gemiddeld 8 tot 10% van het BNP besteed aan gezondheidszorg. 

De mogelijkheden tot verhoging van de kwaliteit van de gezondheidszorg, het bevorderen van een gezonde leefstijl, en het vinden van een evenwicht tussen enerzijds slinkende budgetten voor gezondheidszorg en anderzijds het leveren van goed toegankelijke gezondheidszorg zijn belangrijke aandachtspunten voor OESO- en niet OESO-leden. De stijgende kosten van de huidige gezondheidsstelsels zorgen ervoor dat beleidsmakers, ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars grondige analyses nodig hebben voor hun beslissingen.De (voormalige) Antillen besteden jaarlijks 13,8 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) aan gezondheidszorg, ofwel 612 miljoen gulden per jaar. Dat is bijna evenveel als de Verenigde Staten en een stuk meer dan Nederland, dat 8,9 procent van het BBP aan gezondheidszorg uitgeeft. Dit zijn getallen uit 2009. In 2011 waren de kosten in de gezondheidszorg gestegen tot 900 miljoen gulden. Duidelijk een teken aan de wand dat het niet lang goed zal gaan door hoge kosten in de gezondheidszorg.

Het Bruto Nationaal Product

  • Het Bruto Nationaal Product (BNP) is de waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) door een bepaald land worden geproduceerd (het Bruto Binnenlands Product) plus de door de inwoners van het eigen land in het buitenland verdiende primaire inkomens minus de door buitenlanders in het betreffende land verdiende primaire inkomens.
  • Samengevat betekent ‘binnenlands’ hier verdiend/geproduceerd binnen de landsgrenzen en ‘nationaal’ verdiend/geproduceerd door de staatsburgers van een land.
  • Het BNP per hoofd van de bevolking is een maat voor de welvaart van een land.

Een grotere gerichtheid op primaire preventie zou kansen kunnen creëren om de gezondheid verder te verbeteren en tegelijkertijd de druk op gezondheidszorgsystemen te verlagen. Gezondheidszorgsystemen worden soms bekritiseerd omdat ze te sterk gericht zijn op “ziekenzorg”. Dit komt omdat de zorgsystemen zieken/ziekten behandelen, maar niet genoeg doen ter voorkoming van ziekte. In OESO-landen wordt gemiddeld slechts ongeveer 3% van de huidige uitgaven voor gezondheidszorg besteed aan preventie en volksgezondheidsprogramma’s. In 2009 werd maar 0,1% besteed aan preventie (let wel: aan secundaire en tertiaire preventie. Aan primaire preventie werd niets gedaan.

Uit de laatste Census (2011) is gebleken dat van het totaal aantal inwoners (130.000) ongeveer 40.000 mannen en 49.000 vrouwen “ziek” zijn (variërend van ‘goed’ tot ‘heel ziek/slecht’ voelen). Hierbij is rekening gehouden met het feit dat iemand zich snel ‘goed’ voelt al heeft hij/zij een bepaalde aandoening (bijvoorbeeld diabetes, reuma, hartklachten). Immers, als de klachten behandeld worden met medicijnen, of als de patiënt onder behandeling/controle is bij of van een specialist dan zal het antwoord op de vraag “hoe voelt u zich” al snel “goed” zijn.Bijna 90.000 mensen (70% van de totale bevolking van Curaçao) voelt zich niet ‘heel goed’. Dat betekent dat bij een kostenpost van fl. 671.830.930,– (delen door 90.000 mensen) er ongeveer fl. 7464,– per jaar, dat is fl. 622,– per maand, of 20,73 per dag uitgegeven wordt per patiënt. Een gedegen plan waarbij de 0,1% die momenteel in preventie gestoken wordt, verhoogd wordt naar 3% zoals in de OESO-landen gedaan wordt, zou de gezondheidszorg binnen korte tijd (3 jaar) weer betaalbaar zijn. In 2009 heeft de gezondheidszorg van Curaçao ANG. 671.830.930,– gekost. Hier zijn echter niet de kosten van de particuliere verzekeringen bij gerekend. Naar schatting zullen de totale kosten van de gezondheidszorg ruim 1 miljard gulden zijn. Volgens de maatstaven van de OESO-landen zou het betekenen dat er 30 miljoen gestoken zou moeten worden in de preventieve zorg.“Niet haalbaar!”, zou de eerste reactie zijn van menigeen. Toch zou met 1% (7 miljoen) een goed Primair Preventie plan uitgevoerd kunnen worden. Met een simpele en voorzichtige prognose wordt dan snel duidelijk dat deze ‘investering’ van 7 miljoen gulden een groot verschil zal uitmaken op de post ‘Gezondheidszorg’.

Inwoners Percentage Kosten fl. 10 p/week p/maand p/jaar130.000 % 1.300 in jr. 1 1 13.000 91.000 390.000 4.680.0006.500 in jr. 2 5 65.000 455.000 1.950.000 23.400.00013.000 in jr. 3 10 130.000 910.000 3.900.000 46.800.00026.000 in jr. 5 20 260.000 1.820.000 7.800.000 93.600.000
Indien het plan zo in elkaar zou steken dat na 3 jaar ‘maar’ bij 10% van de bevolking verandering in gezondheid gebracht kan worden dan zou dat al kunnen betekenen dat er een bezuiniging kan zijn van 46.8 miljoen gulden in dat jaar. Door vervolgens in jaar 4 de activiteiten (en incentives) van het bureau te vergroten/verbreden, zal het Bureau Primaire Preventie een groter deel van de bevolking kunnen bereiken en overhalen om er een gezonde levensstijl op na te gaan houden. Verandering bij 20% van de bevolking zal duidelijk meetbaar zijn en zal een besparing opleveren van minimaal 93.6 miljoen gulden.Behalve dat Primaire Preventie een grote besparing zou opleveren zal Primaire Preventie ook grote veranderingen brengen in de samenleving. Kunt u zich voorstellen wat het betekent dat uw gezin niet meer geteisterd wordt door allerlei soorten gezondheidsproblemen, ziektes en aandoeningen? Op het gebied van het Onderwijs zullen ook grote veranderingen gezien worden. In deze samenleving zouden meer mensen met een hoger IQ geproduceerd worden hetgeen de economie weer ten goede komt. Ook op de werkvloer zullen grote veranderingen opgemerkt worden. Gezonde mensen zijn productiever en werken met veel meer plezier. Ook de intermenselijke relaties zullen verbeteren. Met primaire preventie wordt een geheel nieuwe samenleving met nieuwe normen en waarden opgebouwd. U hoeft niet te wachten op een regering of totdat een Primair Preventie Plan uitgevoerd zal worden. U kunt vanaf vandaag zelf beginnen met enkele veranderingen in uw levensstijl aan te brengen (microniveau) en van alle voordelen genieten die bereikt kunnen worden met de uitvoering van een Primair Preventie plan op macroniveau.

Wat kunt u zelf alvast doen?

  • lees meer over de veranderingen die u kunt aanbrengen in uw levensstijl
  • kies voor een gezonde levensstijl- leg uw eigen moestuintje aan en verbouw uw eigen groenten
  • vermijd schadelijke additieven in de voeding
  • leef in balans met moeder natuur en leef met respect voor het leven op onze planeet

 

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer