Selecteer Pagina

Grondvervuiling en Grondverbetering

Grondvervuiling en Grondverbetering

We kunnen niet zo doorgaan met het vervuilen van onze bodemsettings.

Bodemvervuiling wordt meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van chemische stoffen of andere vormen van aantasting in de bodem. De verontreiniging veroorzaakt een verandering van de kwaliteit van de grond. Deze kan invloed hebben op het normale gebruik van de bodem en brengt gevaar aan de volksgezondheid en de leefomgeving.

Onze grond is op vele plaatsen (voornamelijk rondom de Sint Annabaai en andere stortplaatsen) verontreinigd door aardolie-koolwaterstoffen. Onder aardolie-koolwaterstof verontreinigende stoffen is stookolie een van de meest gebruikte aardolie-koolwaterstof in de samenleving vandaag. Stookolie is moeilijk te behandelen in vergelijking met benzine en dieselolie als gevolg van de kenmerken van lage volatiliteit (mate van beweeglijkheid), lage ‘bio-degradable’ (afbraak van de stof in de natuur door de werking van micro-organismen) en geringe mobiliteit. Dus een bodem vervuild met stookolie wordt beschouwd als een groot milieuprobleem. De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat we bewuster moeten worden over de vervuiling van onze bodem. Onze grond wordt hier en daar sterk vervuild en dit heeft consequenties voor de mens, de planten en het milieu in het algemeen. Erosie/aantasting van de bodem is het verlies van de bovenste bodemlaag, het tast de vruchtbaarheid van de bodem aan en vermindert de capaciteit van wateropslag.

Hoe kunnen we dit fenomeen verzachten of helemaal stop zetten?

Tijdens een bouwactiviteit vlak bij het asfaltmeer moest de eigenaar zijn terrein verbeteren vanwege de slechte ondergrond. De grond bevat oud gedumpt asfalt en was niet geschikt om op te bouwen en ook niet geschikt voor tuinbouw. Om de grond toch bouwrijp te maken, heeft de eigenaar de zachte asfaltbodem weggehaald (2 meter diep gegraven) en met nieuw diabaas aangevuld en vastgestampt.

Controle van Bodemverontreiniging

Het gebruik van pesticiden en meststoffen moet worden geminimaliseerd. Er moeten speciale kuilen worden gekozen voor het storten van afvalstoffen. Bij de controle van bodemverontreiniging is het belangrijk om te denken aan de 3 R’s: reduce, reuse, recycle, respectievelijk: verminderen, hergebruiken en recyclen. Met verminderen wordt hier bedoeld “het afnemen in aantal”. Het hergebruiken is het opnieuw gebruiken en recyclen is het terugwinnen van grondstoffen uit oude producten. Op Curaçao bij Landfill Mal Pais wordt slechts een klein beetje aan recyclen gedaan.

Saneringsmethoden

De meest voorkomende conventionele methode voor de sanering van verontreinigde bodems was opgraving gevolgd door landvulling. Echter, opgraving en landvulling kan de verontreinigingen niet ongedaan maken. Verbranding van de verontreinigingsstoffen kan veel gaan kosten en er kunnen secundaire verontreinigingen ontstaan zoals vorming van vluchtige organische stoffen. Met de groeiende belangstelling voor milieuvriendelijke stoffen, zijn er verschillende benaderingen voorgesteld voor de behandeling van de met aardolie-koolwaterstof verontreinigde gebieden. Stookolie is moeilijker te verwijderen in vergelijking met benzine en diesel.

Grondvervuiling

In grote lijnen zijn Plastic, Chemicaliën, Kunstmest en Zware Metalen de grootste boosdoeners aan grondvervuiling.

Plastic

Plastic vormt wereldwijd een groot deel van de huishoudelijke en industriële afvalstoffen. Afval bestaande uit kunststof accumuleert en draagt bij aan een ernstig verontreinigingsprobleem. Het duurt heel lang om kunststoffen te desintegreren. Het duurt 400 jaar voordat een plastic fles helemaal vergaan is. Het is daarom beter om biologisch afbreekbaar plastic te gebruiken. Biologisch afbreekbaar plastic bevat een element dat gevoelig is voor UV-stralen. Door de aanwezigheid van zonnestralen wordt het plastic afgebroken in kleinere fragmenten waardoor het gemakkelijker verteert. Dit plastic wordt gemaakt uit zetmeel (6%) en plantaardige olie die gemengd wordt met polymeren. Deze samenstelling is gemakkelijk afbreekbaar.

Chemicaliën

Pesticiden, herbiciden en fungiciden worden opgenomen in de bodem. Hierbij moeten we ook denken aan een accumulatie effect van residuen van de bestrijdingsmiddelen. Dit creëert ‘ecologische stress’ en veroorzaakt bodem-, water- en voedselbesmetting.

Kunstmest

Continue toepassing van kunstmest veroorzaakt verslechtering van de bodemeigenschappen; gecultiveerde bodems verliezen hun kenmerken. Toepassing van Ammonium Sulfaat, Ammonium Chloride & Ureum verminderen de pH van de bodem. Gewassen zoals aardappel, druiven, en bonen zijn gevoelig voor chloride toxiciteit. De toepassing van biologische mest en “bio-fertilisers” beschermen de bodem tegen verontreiniging.

Zware Metalen

Metaal (ijzererts) wordt uit de grond gehaald maar is in feite niet helemaal gezond voor het biologisch systeem. Metalen met een atoomnummer hoger dan 23 of meer dan 5 gm per ml zijn gevaarlijk en dus niet aanvaardbaar voor het biologisch systeem. Ze zijn giftig voor de mens & andere levensvormen, ze zijn traag vergif en ze hopen zich op in het lichaam en veroorzaken ernstige stoornissen.

De grondlagen

Humusgrond: Bovenste laag bestaat uit vers gedaald & gedeeltelijk ontlede bladeren, twijgen, dierlijk afval, schimmels en organische materialen.

Toplaag: Deze laag bevat gedeeltelijk verteerd organisch materiaal en sommige anorganische minerale deeltjes. Op een vervuilde Toplaag kunnen de zaadjes niet ontkiemen!

Tussenlaag: Deze bevat een grote hoeveelheid bacteriën, schimmels, aardwormen, kleine insecten, en andere complexe voedselgangen in de bodem. Deze laag is belangrijk voor de beplanting.

Sub-Laag (ondergrond): minder organisch materiaal en minder organismen dan Toplaag.

Kleine Brokken: De laag bestaat uit gebroken steentjes. Deze bevat geen organische materialen. Deze laag zit meestal heel diep in de grond. Alleen wortels van eeuwenoude bomen kunnen deze lagen bereiken.

Grote Brokken: Dit is de onaantastbare laag die zich onder alle andere lagen bevindt. Vervuiling kan deze lagen moelijk bereiken.

De Zuivering

Voordelen van het gebruik van biologische zuiveringsprocessen in vergelijking met andere technologieën voor bodemsanering is dat dit proces alle gevaarlijke stoffen uit de bodem haalt. Bij elke andere toegepaste methode is dit niet haalbaar.

Biologische zuivering is over het algemeen minder storend voor het milieu dan processen gebaseerd op uitgravingen. De kosten van de behandeling van een gevaarlijk afvalstoffen-oppervlak met behulp van bio-hersteltechnologieën kunnen aanzienlijk lager liggen dan die voor conventionele behandelingsmethoden zoals, absorberen, verbranden, verspreiden of verplaatsen van het materiaal.

De toekomst

Het zou goed zijn als men alvast plastic gemaakt van 50% zetmeel op de markt brengt. Biologisch afbreekbaar plastic is een oplossing voor vervuiling door kunststof. Zie overzicht van onze dagelijkse wegwerpartikelen die van invloed zijn op het milieu.

Loading

Over de auteur

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Gezond Bewegen
Gezond Denken
Gezond Eten
Gezond Leven
News

Abonneer